Asemakuvaukset

Jokaisella ministeriön työntekijällä on henkilönumero, joka yleisimmin koostuu henkilön osaston tunnuksesta, järjestysnumerosta (kuinka mones työntekijä henkilö on osastolla) sekä tarkentavasta asematunnuksesta. Auroreilla henkilönumero rakentuu auroriryhmän oman tunnuksen mukaan ja riippuu siitä kuinka monentena ko. henkilö on liitetty ryhmään. Ensimmäisenä ryhmään liitetty henkilö on AR (yhteinen tunnus kertomaan, että kyseessä on auroriryhmä) [ryhmätunnus]10. Toinen henkilö on vastaavasti 11, kolmas 12 jne.

Ministeriö on tunnettu vaikeaselkoisista henkilökorteistaan, joten jos nimi tai henkilönumero ei erotu kortista, hahmot voivat jupista asiasta myös in-game.

Hihanauhat, henkilökortit ja virkamerkit jaetaan pelaajille pelipaikalla.

Aurorit ja erikoisaurorit

Hihanauhan väri: sininen, osaston johtajalla keltaiset päärmeet, strategeilla valkoiset päärmeet, tiedustelijoilla mustat päärmeet
Henkilönumero: AR[ryhmätunnus][järjestysnumero] Johtajalla: AR00[ryhmätunnus] Osastonjohtajalla: AO00[henkilökohtainen osa] Strategeilla: AO[järjestysnumero]ST
Henkilökortti (sininen) ja virkamerkki:
Aurorin henkilökortti Virkamerkki

Aurorit ovat koulutettu eliittiryhmä, joka erikoistuu pimeyden velhojen etsimiseen ja kiinniottamiseen. Aurorit toimivat melkein sotilaallisen ryhmän tavoin, mutta myös eräänlaisina kansallisina tiedusteluagentteina, sekä rauhan aikaan taikavaltioiden sisäisinä poliisivoimina.

Ennen 1960-luvun lopulla alkaneita levottomuuksia auroreita on edellisen kerran tarvittu kunnon sotatoimiin 1940-luvun velhosotien aikaan.

Auroriksi kouluttaudutaan Auroriopistossa 3-5 vuoden ajan. Perusaurorit kouluttautuvat kolme vuotta, mutta ryhmänjohtajiksi ja erikoisauroreiksi tähtäävät opiskelevat yhden tai kaksi vuotta pidempään.

Tyypillinen aurorin virkakaari, auroriopistossa vietetystä ajasta riippumatta, menee niin, että opistosta valmistunut aurori liitetään johonkin olemassaolevaan auroriryhmään. Yleensä noin kolmen kuukauden alkujakson jälkeen tuore aurori vannoo virallisen aurorin virkavalan ja hänestä tulee täysivaltainen aurori. Tällöin hänen vakituinen asemapaikkansa vahvistetaan ja hänet liitetään joko samaan ryhmään kuin alkujaksoaikanaan tai johonkin toiseen auroriryhmään. Riippuen ryhmän tilanteesta ja aurorin kyvyistä, muutaman vuoden palvelusajan jälkeen aurori saatetaan nimittää ryhmänjohtajaksi ja hänelle kootaan oma auroriryhmä.

Strategit ovat erikoistuneita auroreita. Strategit keskittyvät opiskeluaikanaan nimenomaan strategiaopintoihin ja opintojen jälkeen siirtyvät auroriosastolle töihin, mutta eivät välttämättä mihinkään auroriryhmään. Strategit perinteisesti ovat konsultoimassa, suunnittelemassa ja koordinoimassa isompia operaatioita, eivätkä auroriryhmän jäseninä. Tarpeen vaatiessa strategi saatetaan liittää väliaikaisesti johonkin auroriryhmään.

Tiedustelijat ovat toinen esimerkki erikoisaurorista. Tiedustelijat toimivat vakoojina ja tiedonkerääjinä joko maan sisällä tai ulkomailla ja toimivat usein myös viestinviejinä ja lähetteinä kentällä.

Tyypillinen auroriryhmän kokoonpano

-Ryhmänjohtaja
-Ryhmän kakkosjohtaja. Ryhmänjohtaja yleensä valitsee jonkun ryhmäläisensä tähän nimelliseen asemaan. Kakkosjohtaja ottaa ryhmän komentoonsa, jos ryhmänjohtajalle käy jotain.
-3-5 ryhmäläistä

Käskyhierarkia auroreilla

Taikalainvartijaosaston johtaja
-Auroriosaston johtaja
--Oma ryhmänjohtaja
---Ryhmän jäsenet

Pääsääntöisesti toisen auroriryhmän johtajalla ei ole käskyvaltaa muiden ryhmien auroreihin. Auroriosaston johtajan tai Taikalainvartijaosaston johtajan valuutuksella auroriryhmän johtaja voi kuitenkin ottaa käskynsä alle myös toisen ryhmän auroreita. Tällaisia tapauksia on tyypillisesti silloin kun kentällä on useampi auroriryhmä kerralla ja yhden ryhmän johtajalle ja kakkosjohtajalle käy jotain.

Auroriosaston johtaja ja Taikalainvartijaosaston johtaja voivat yliajaa ryhmänjohtajan käskyn. Taikalainvartijaosaston johtaja voi yliajaa Auroriosaston johtajan käskyn.

Toiminta aurorina

-Aurorin tulee noudattaa hänelle annettuja käskyjä. Käskyjen noudattamatta jättäminen on rangaistava teko ja johtaa vähimmillään kirjalliseen huomautukseen, monissa tapauksissa viraltapanoon ja vakavimmissa tapauksissa oikeustoimiin rangaistuksenaan Azkabania.

-Koska aurorit ovat sotilashenkilöitä, tulee heidän ilmoittautua annettuna aikana määrättyyn paikkaan. Jos aurori ei ilmoittaudu hänelle osoitettuun asemapaikkaan määrättynä aikana, hän voi saada syytteet rintamakarkuruudesta, josta rangaistuksena on aina vähintään Azkabania.

-Aurori saattaa toimiessaan syyllistyä virkavirheeseen esimerkiksi käyttämällä väärin asemaansa tai ylittämällä valtuutensa. Tällaiset tapaukset käsitellään aina ryhmänjohtajan ja auroriosaston johtajan kanssa ja tarpeen vaatiessa oikeuselimissä.

Sisäinen valvonta

Hihanauhan väri: violetti
Henkilönumero: SV[järjestysnumero]ST
Henkilökortti (violetti):
Sisäisen valvonnan henkilökortti

Sisäinen valvonta on itsenäinen osasto suoraan taikaministerin alaisuudessa, ja toimii usein yhteistyössä Taikalakineuvoston ja Korkeimman velho-oikeuden kanssa.

Sisäinen valvonta tukee strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen valvonnan avulla pyritään pysymään niissä puitteissa, mitä odotetaan, sallitaan ja hyväksytään taikaministeriön sisällä. Sisäinen valvonta antaa taikaministerille ja ylisyyttäjälle tietoa siitä, toimitaanko taikaministeriössä asetettujen säännösten mukaisesti ja noudatetaanko sovittuja periaatteita. Sisäinen valvonta saa antaa pidätysmääräyksen, mikäli kokee sen tarpeelliseksi. Pidätysmääräykset toimeenpannaan taikalainvartijaosaston kautta.

Sisäisen valvonnan jäsenet ovat perinteisesti pelättyjä ja arvostettuja henkilöitä, joiden pelkkä läsnäolo saa monet tuntemaan olonsa syyllisiksi. Pahat kielet kutsuvatkin sisäistä valvontaa syynääjiksi ja kyttääjiksi ja provikkapalkalla työskenteleviksi elämänpilaajiksi.

Sisäinen valvonta saa käskynsä suoraan taikaministeriltä, eikä siis ota käskyjä vastaan taikalainvartijaosastolta, saatika auroriosastolta. Sisäisellä valvonnalla ei kuitenkaan ole myöskään määräysvaltaa muiden osastojen toimintaan ilman taikaministerin valtuutusta. Taikaministerin valtuutuksella sisäisen valvonnan ylitutkijalla on oikeus ottaa valtuutuksessa mainitut osastot haltuunsa ja komentonsa alle.

Taikalakineuvosto, Korkein velho-oikeus ja Velhojen neuvoston hallintopalvelut

Hihanauhan väri: punainen
Henkilönumero: TV[järjestysnumero][TN/VO/NH]
Henkilökortti (punainen):
Oikeuslaitoksen henkilökortti

Taikalakineuvosto ja sen alajoksena toimiva Korkein velho-oikeus pitää oikeudenkäyntejä kiinni saaduille rikollisille ja kuulusteluja rikoksista epäillyille (usein sisäisen valvonnan kanssa yhteistyössä), suorittaa syyteharkinnan ja nimittää tarvittaessa oikeusavustajia. Velhojen neuvoston hallintopalveluosasto puolestaan ottaa vastaan rikosilmoituksia, lakialoitteita ja Velhojen neuvostolle osoitettuja viestejä. Velhojen neuvoston hallintopalveluosasto myös hoitaa oikeuskäyntien asianomaisille oikeudenkäynnistä ilmoittamisen ja oikeuskäsittelyprosessin selittämisen.

Korkeimmassa velho-oikeudessa työskentelevät velho-oikeuden tuomarit ja syyttäjät ja Velhojen neuvoston hallintopalvelussa puolestaan työskentelevät tuomarien ja syyttäjien avustajat ja oikeusavustajat.

Taikalakineuvoston, korkeimman velho-oikeuden ja velhojen neuvoston hallintopalveluiden edustajat eivät ole auroriosaston käskyvallan alla. He vastaavat omalle osastonjohdolleen sekä Taikalainvartijaosaston johtajalle.

Korkein velho-oikeus suorittaa oikeudenkäynnit pääsääntöisesti taikaministeriön oikeusistuinsaleissa, mutta erityisissä olosuhteissa ja sotatilan vallitessa korkein velho-oikeus saa myös oikeudet toimia kenttäoikeusistuimena. Tällöin liittyvät kuulustelut tulee aina hoitaa sisäisen valvonnan toimesta ja kenttäoikeudenkäynnissä on oltava läsnä aina vähintään kaksi sisäisen valvonnan jäsentä.

Unhoituttajat

Hihanauhan väri: keltainen
Henkilönumero: TK[järjestysnumero]U
Henkilökortti (keltainen):
Unhoituttajien henkilökortti

Yleensä unhoituttajat ovat sellaisia henkilöitä, jotka unhoituttavat jästejä, jos nämä ovat nähneet jotain taikamaailmaan liittyvää. Sotatilanteessa unhoituttajia saatetaan myös kutsua rintamalle, sillä heidän koulutuksensa vaatii erinomaisia loitsijantaitoja ja kykyä toimia nopeasti hankalissakin olosuhteissa, sekä tuntemusta mielenliikkeistä ja mieleen vaikuttavista loitsuista.

Perinteisesti unhoituttajien ammattikunta on varsin aliarvostettua, johtuen osaltaan siitä, että unhoituttajien kädenjälki on usein hyvin huomaamatonta ja monilta osin ennaltaehkäisevää.

Monet unhoituttajat ovat kuitenkin hyvin harjaantuneita mieleen vaikuttavien loitsujen käytössä ja niiden vaikutusten poistamisessa, mistä syystä monissa taistelutilanteissa unhoituttajia halutaan paikalle. Viime aikoina kun aurorit ovat kokeneet tappioita osin myös mieleen vaikuttavien loitsujen takia, unhoituttajia on alettu liittää ryhmiin mukaan etenkin tilanteissa, joissa aurorit ovat kuolonsyöjiä vastassa. Unhoituttajat ovat harjaantuneempia mielentutkijoita ja osaavat suojautua ja helpottaa mieleen vaikuttavien loitsujen vaikutuksia auroreissa ja palauttamaan muistoja, jos niitä joltain aurorilta poistetaan. Unhoituttajat pystyvät myös poistamaan komennuskirouksen vaikutuksen, jos pääsevät toimimaan tarpeeksi pikaisesti, puolen tunnin sisällä, kirouksen langettamisen jälkeen.

Unhoituttajat eivät ole suoraan auroriosaston käskyvallan alla, ellei heitä ole erikseen määrätty mukaan aurorioperaatioon. Jos heidät on määrätty mukaan aurorioperaatioon, heitä koskevat samat säännöt ja rangaistuskäytännöt kuin auroreita käskyjen noudattamattomuudessa ja rintamakarkuruudessa.

Parantajat

Hihanauhan väri: valkoinen punaisin päärmein
Henkilönumero: TK[järjestysnumero]PA
Henkilökortti (valkoinen):
Parantajien henkilökortti

Parantajat ja etenkin kenttäparantajat, ovat henkilöitä, jotka nimensä mukaan parantavat kentällä tapahtuneita haavereita. Jokaisella auroriryhmällä ei ole mukana omaa parantajaa, vaan ryhmät useimmiten käyttävät porttiavainta tai ilmiintyvät Mungon taikasairaalaan, mutta etenkin isommissa operaatioissa paikalle usein hälytetään muutama parantaja antamaan välittömintä ensiapua.

Parantajat asemoituvat yleisimmin keskeiselle paikalle tai operatiivisen johdon tukikohdan lähettyville, mutta tapauksissa, joissa haavoittunut on maastossa, eikä häntä ole mahdollista siirtää sieltä, parantajat joutuvat menemään itsekin kentälle ja toimimaan välillä hyvinkin vaihtelevissa ja vaarallisissa ympäristöissä.

Perinteisesti parantajien loitsimista pidetään kuitenkin hyvin epäeettisenä ja moraalittomana, vaikka kyseessä olisikin vastustajan edustajaa parantava henkilö.

Parantajat eivät ole suoraan auroriosaston käskyvallan alla, ellei heitä ole erikseen määrätty mukaan aurorioperaatioon. Jos heidät on määrätty mukaan aurorioperaatioon, heitä koskevat samat säännöt ja rangaistuskäytännöt kuin auroreita käskyjen noudattamattomuudessa ja rintamakarkuruudessa.